USLOVI PRODAJE I NAČIN PLAĆANJA

Ugovorena cena je maloprodajna i u nju su ukljuceni svi porezi (PDV), carine i ostale dažbine. Cena robe je izražena u dinarima (RSD).

PRAVA I OBAVEZE KUPCA I PRODAVCA

Potpisivanjem ove porudžbenice-Ugovora kupac stupa u ugovorni odnos sa prodavcem i uživa sva prava i zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sluzbeni Glasnik RS br. 62/2014). Pre svakog zakljucenja porudžbenice, kupac će na jasan i nedvosmislen nacin biti upoznat sa svojim po njega bitnim članovima Zakona o zaštiti potrošača, a posebno sa odredbom člana 27 koja se odnosi na obavezna obaveštenja vezana za ugovore zaključene izvan poslovnih prostorija. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrosača kupac ima pravo da bez navođenja razloga odustane od porudžbenice najkasnije u roku od 14 dana od dana potpisivanja porudžbenice dostavljanjem popunjenog obrasca za odustanak od ugovora koji se nalazi u prilogu porudžbenice-ugovora i čini njen sastavni deo. Kupac svojim potpisom poturduje da je upoznat sa svim svojim pravima na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, kao i da je primio obrazac za odustanak od ugovora.

U slucaju da kupac odbije da primi robu i isplati ugovorenu cenu, biće u obavezi da prodavcu isplati 25% od ukupne vrednosti UGOVORA, na ime nastalih troškova.

Kupac je dužan da bez odlaganja obavesti Health Care Group o svakoj promeni adrese ili broja telefona. U protivnom, prodavac ne odgovara za nemogućnost isporuke naručene robe.

Health Care Group se obavezuje da ce isporučiti robu na kućnu adresu kupca u roku od 15 dana od datuma isporuke navedenog u UGOVORU. Ukoliko u međuvremenu nastanu bilo kakve promene u pogledu dimenzija, količine ili artikala nenaznačenih u Ugovoru, rok isporuke će se definisati naknadno.

Ukoliko Health Care Group ne isporuči robu kupcu ni po isteku roka od 60 dana od dana naznačenog u Ugovoru, kupac nije u obavezi da preuzme robu koja mu je isporučena.

Sve promene koje nastanu posle potpisivanja ovog Ugovora, pravno su valjane ukoliko su izvršene u pismenom obliku od strane kupca i prodavca odnosno ovlašćenog zastupnika.

Ako su dimenzije naručene robe u Ugovoru označene smatrace se da je kupac naručio robu sa dimenzijama koje su naznacene u Ugovoru. Ukoliko u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora kupac ne obavesti prodavca o promeni dimenzija, prodavac de kupcu isporučiti robu prema onim dimenzijama koje su navedene u Ugovoru.

Kupac je ovlašćen da izvrši kontrolu količine isporučene robe prilikom preuzimanja iste, te da o svojim primedbama bez odlaganja obavesti prodavca. Naknadne reklamacije u pogledu isporučene količine robe neće se uvažavati.

Health Care Group garantuje kupcu za kvalitet isporučene robe.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ovog Ugovora ili povodom istog, navedene strane ce rešavati mirnim putem. U protivnom, spor će se rešiti pred nadležnim sudom u Beogradu.

 U slučaju refundacije, u slucaju više sile u zakonskom roku, kao i u slučaju da je roba otpakovana, kupac je duzan da na ime sterilizacije proizvoda uplati prodavcu iznos od 12.000,00 dinara kako bi se roba dovela u prvobitno stanje.

REKLAMACIJA

Reklamacija robe moze da se izvrši pozivanjem broja 064 2500 298 ili na adresu Health Care Group, Surčinski put 289b, Ledine – svakog radnog dana od 9:00 do 14:00. Rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju je 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije je 30 dana pošto se radi o tehničkoj robi.

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA zaključenog na daljinu/ van poslovnih prostorija poslodavca

Ovim odustajem od Ugovora koji sam zakijučio pod br.____________dana__________u svemu privhatajući uslove i pravne posledice odustanka koji su regulisani zakonom koji reguliše zaštitu potrošača, kao i u obaveštenju iznad, opštim uslovima Ugovora, odnosno aktima na koje se opšti uslovi i ugovor pozivaju.

U______________    

Dana___.___20__. Godine 

Ime i prezime_____________________                                                                          

JMBG________________________ 

Adresa:______________________

Mesto:_______________________